Gạch dưới các động từ trong mỗi dạy từ sau: a) cho, biếu, đẹp, tặng, sách, mượn ,lấy. b) ngồi, ghế, nằm, đi, đứng, chạy, nhan

Gạch dưới các động từ trong mỗi dạy từ sau:
a) cho, biếu, đẹp, tặng, sách, mượn ,lấy.
b) ngồi, ghế, nằm, đi, đứng, chạy, nhanh.
c) phấn khởi, lo lắng, hồi hộp, nhẹ nhàngViết một bình luận

Câu hỏi mới