Chân lý lẽ phải có cùng nghĩa với nhau không??

Chân lý lẽ phải có cùng nghĩa với nhau không??Viết một bình luận

Câu hỏi mới