Tốt.. hơn lành áo Đẹp vàng son…mật mỡ Ruộng cao trồng màu ruộng…. cấy chiêm Bà vạn… nghìn ngày

Tốt.. hơn lành áo

Đẹp vàng son…mật mỡ

Ruộng cao trồng màu ruộng…. cấy chiêm

Bà vạn… nghìn ngày

Tốt gỗ hơn tốt nước…Viết một bình luận

Câu hỏi mới