Viết đoạn văn kể về những việc con làm vào một buổi trong ngày. (Gạch dưới 3 danh từ, 3 động từ, 3 tính từ)

Viết đoạn văn kể về những việc con làm vào một buổi trong ngày. (Gạch dưới 3 danh từ, 3 động từ, 3 tính từ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới