Viết lại các danh từ, tính từ, động từ trong câu sau:mọi vật xung quanh như đang thay đổi.Mặt trời rực rỡ hơn.

Viết lại các danh từ, tính từ, động từ trong câu sau:mọi vật xung quanh như đang thay đổi.Mặt trời rực rỡ hơn.Viết một bình luận

Câu hỏi mới