Vua nào quét sạch giặc lương , Dựng lên sự nghiệp đế vương một thời Vạn Xuân – Quốc hiệu ra đời 2 . Vua nào đại thắng quân T

Vua nào quét sạch giặc lương ,
Dựng lên sự nghiệp đế vương một thời
Vạn Xuân – Quốc hiệu ra đời
2 .
Vua nào đại thắng quân Thanh
Đống Đa lưu giấu sử xanh muôn đời
GiúpViết một bình luận

Câu hỏi mới