1. đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh và nhân hóa miêu tả : ánh nắng 2. đặt câu có cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ giả

1. đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh và nhân hóa miêu tả : ánh nắng
2. đặt câu có cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ giả thiết( điều kiện ) – kết quảViết một bình luận

Câu hỏi mới