1.Đặt câu với 3 từ chỉ màu sắc với 2 nghĩa khác nhau 2. Viết một đoạn văn tả con mèo, trong đó có đại từ thay thế Ai lm xg tr

1.Đặt câu với 3 từ chỉ màu sắc với 2 nghĩa khác nhau
2. Viết một đoạn văn tả con mèo, trong đó có đại từ thay thế
Ai lm xg trc mik cho hay nhất.Viết một bình luận

Câu hỏi mới