1) Đặt câu với từ đồng âm: Chiều 2) Đặt câu với từ xuân : a, Chỉ một năm: b, Chỉ tuổi trẻ, tuổi thành niên:

1) Đặt câu với từ đồng âm: Chiều
2) Đặt câu với từ xuân :
a, Chỉ một năm:
b, Chỉ tuổi trẻ, tuổi thành niên:Viết một bình luận

Câu hỏi mới