1. Giải thích nghĩa của từ “ngọt” trong các câu sau: a. Trẻ em thích nói ngọt. b.Dưa hôm nay ngọt quá.

1. Giải thích nghĩa của từ “ngọt” trong các câu sau:
a. Trẻ em thích nói ngọt.
b.Dưa hôm nay ngọt quá.Viết một bình luận

Câu hỏi mới