Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu thị trong các ví dụ sau: Câu Quan hệ từ Mối quan hệ

Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu thị trong các ví dụ sau:
Câu
Quan hệ từ
Mối quan hệ được biểu thị
1. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được.
……………………….
……………………….
2. Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại.
……………………….
……………………….
3. Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ.
……………………….
……………………….
4. Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn rất chăm làm.
……………………….
……………………….
5. Tuy Hân giàu có nhưng bạn ấy rất tằn tiện.
……………………….
……………………

2 bình luận về “Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu thị trong các ví dụ sau: Câu Quan hệ từ Mối quan hệ”

 1. #tn
  C1.
  – Câu : Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được.
  – Quan hệ từ : Vì – nên
  – Mối quan hệ được biểu thị : Nguyên nhân – kết quả.
  C2.
  – Câu : Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại.
  – Quan hệ từ : Nếu – thì
  – Mối quan hệ được biểu thị : Giả thiết – kết quả.
  C3.
  – Câu : Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ
  – Quan hệ từ : Chẳng những – mà
  – Mối quan hệ được biểu thị : Tăng tiến.
  C4.
  – Câu : Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn rất chăm làm.
  – Quan hệ từ : Không chỉ – mà còn
  – Mối quan hệ được biểu thị : Tăng tiến.

  Trả lời
 2. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được.
  1. Quan hệ từ : vì – nên : biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả
  Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại.
  2. Quan hệ từ : nếu – thì : biểu thị  quan hệ giả thiết – kết quả
   Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ.
  3. Quan hệ từ : chẳng những – mà : biểu thị  quan hệ tăng tiến 
  Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn rất chăm làm.
  4. Quan hệ từ : không chỉ – mà còn : biểu thị quan hệ tăng tiến 

  Trả lời

Viết một bình luận