Xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu sau: Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả.

Xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu sau: Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả.Viết một bình luận

Câu hỏi mới