Xác định danh từ, động từ, tính từ trong cấu sau : Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống trên cánh rừng già

Xác định danh từ, động từ, tính từ trong cấu sau :
Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống trên cánh rừng già

2 bình luận về “Xác định danh từ, động từ, tính từ trong cấu sau : Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống trên cánh rừng già”

  1. Hoàng hôn / đã bắt đầu / buông xuống / trên / cánh rừng / già./
    – Danh   từ: Hoàng hôn, cánh rừng.
    – Động   từ: đã bắt đầu, buông xuống.
    – Tính   từ: già.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới