Xác định DT,ĐT,TT,QHT,Đại từ Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết

Xác định DT,ĐT,TT,QHT,Đại từ
Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.
Viết một bình luận