Bài 1 : Chép lại câu bọn giặc dụ dỗ Trần Bình Trọng và câu trả lời danh thép của ông Bài 2 : Chỉ ra những câu ghép trong câu

Bài 1 : Chép lại câu bọn giặc dụ dỗ Trần Bình Trọng và câu trả lời danh thép của ông
Bài 2 : Chỉ ra những câu ghép trong câu sau :
A) Nhiều chàng trai tuấn tú lần lượt trổ tài nhưng vua Hùng chưa chọn được ai làm rể.
B) Sơn Tinh là chúa miền non cao còn Thủy Tinh là vua miền nước thẳm.
C) Nếu ai đem được của lạ , vật quý đến trước thì ta sẽ gả con gái cho người ấy.
D) Thủy Tinh đem ngọc châu , đồi mồi, san hô và bao giống tôm cá quý đến dâng vua
Bài 3 : Ghép lại các câu ghép ở bài tập 1 . Gạch một gạch dưới chủ ngữ , hai gạch dưới vị ngữ trong mỗi vế của câu ghép

2 bình luận về “Bài 1 : Chép lại câu bọn giặc dụ dỗ Trần Bình Trọng và câu trả lời danh thép của ông Bài 2 : Chỉ ra những câu ghép trong câu”

 1. text{ Bài 1 :}
  Câu bọn giặc dụ dỗ Trần Bình Trọng:
  text{ – } Có muốn làm vương đất Bắc không?
  Câu trả lời danh thép của ông:
  text{ – } Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc.
  text{ Bài 2 :} và text{ Bài 3 :}
  A) Nhiều chàng trai tuấn tú lần lượt trổ tài nhưng vua Hùng chưa chọn được ai làm rể.
  text{ CN1 :} Nhiều chàng trai tuấn tú
  text{ VN1 :}lần lượt trổ tài
  text{ CN2 :} vua Hùng
  text{ VN2 :}chưa chọn được ai làm rể.
  – QHT : nhưng
  B) Sơn Tinh là chúa miền non cao còn Thủy Tinh là vua miền nước thẳm.
  text{ CN1 :} Sơn Tinh
  text{ VN1 :} là chúa miền non cao
  text{ CN2 :} Thủy Tinh
  text{ VN2 :} là vua miền nước thẳm.
  – QHT : còn
  C) Nếu ai đem được của lạ , vật quý đến trước thì ta sẽ gả con gái cho người ấy.
  text{ CN1 :} ai
  text{ VN1 :} đem được của lạ , vật quý đến trước
  text{ CN2 :} ta 
  text{ VN2 :} sẽ gả con gái cho người ấy.
  – QHT : Nếu – thì ( biểu thị điều kiện – kết quả )
  ⇒ text{ Các câu A B C là câu ghép }  , text{ Câu D là câu đơn.}
  ⇔ text{ Câu ghép chứa 2 cụm chủ – vị hoặc trở lên .}

  Trả lời
 2. #tn
  C1.
  * Câu bọn giặc dụ dỗ Trần Bình Trọng
  Có muốn làm vương đất Bắc không?
  Câu trả lời danh thép của ông :
  Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc.
  C2.
  a, Nhiều chàng trai tuấn tú lần lượt trổ tài nhưng vua Hùng chưa chọn được ai làm rể.
  – CN1 : Nhiều chàng trai tuấn tú
  – VN1 : Lần lượt trổ tài
  – CN2 : Vua Hùng
  – VN2 : Chưa chọn ai làm rể.
  b, Sơn Tinh là chúa miền non cao còn Thủy Tinh là vua miền nước thẳm.
  – CN1 : Sơn Tinh
  – VN1 : Là chúa miền non cao
  – CN2 : Thủy Tinh
  – VN2 : Là vua miền nước thẳm.
  c, Nếu ai đem được của lạ , vật quý đến trước thì ta sẽ gả con gái cho người ấy.
  – CN1 : Ai
  – VN1 : Đem được của lạ, vật quý đến trước
  – CN2 : Ta
  – VN2 : Sẽ gả con gái cho người ấy
  d, Thủy Tinh đem ngọc châu , đồi mồi, san hô và bao giống tôm cá quý đến dâng vua
  – CN : Thủy Tinh
  – VN : Đem ngọc châu, đồi mồi, san hô và bao giống tôm cá quý đến dâng vua.
  → Vậy câu A,B,C là câu ghép
  → Còn câu D là câu đơn.
  C3.

  Trả lời

Viết một bình luận