Bài 2: Người dân Chư Lênh mong gì ở cô giáo ? Chọn câu trả lời đúng nhất A . Viết chữ cho dân xem B . Đem lại hiểu biết cho t

Bài 2:
Người dân Chư Lênh mong gì ở cô giáo ? Chọn câu trả lời đúng nhất
A . Viết chữ cho dân xem
B . Đem lại hiểu biết cho trẻ em
C . Đem lại hiểu biết cho nhân dân và trẻ em trong buôn
D . Đem lại hiểu biết cho nhân dânViết một bình luận

Câu hỏi mới