Cặp quan hệ từ trong câu: Hoạt động đã thu hút được sự quan tâm không chỉ của các học sinh, các bác phụ huynh trong trường mà

Cặp quan hệ từ trong câu: Hoạt động đã thu hút được sự quan tâm không chỉ của các học sinh, các bác phụ huynh trong trường mà còn của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố. biểu thị mối quan hệ gì?
A. Nguyên nhân kết quả
B. Tương phản
C. Tăng tiếnViết một bình luận

Câu hỏi mới