Câu 5 : Thêm những từ cùng nghĩa chỉ màu đen để điền vào chỗ trống trong các trường hợp sau : Mèo. Ngựa Đũa Mắt.. Gạo Vải C

Câu 5 : Thêm những từ cùng nghĩa chỉ màu đen để điền vào chỗ trống trong các trường hợp sau : Mèo. Ngựa Đũa Mắt.. Gạo Vải Chó.

2 bình luận về “Câu 5 : Thêm những từ cùng nghĩa chỉ màu đen để điền vào chỗ trống trong các trường hợp sau : Mèo. Ngựa Đũa Mắt.. Gạo Vải C”

 1. $\text{Mèo mun }$
  $\text{ Ngựa ô }$
  $\text{ Đũa mun }$
  $\text{ Mắt huyền }$
  $\text{ Gạo hẩm }$
  $\text{ Vải thâm }$
  $\text{ Chó mực }$
  $\text{ Điền các từ trên vì đều đồng nghĩa với từ đen }$

  Trả lời
 2. \text{#A}
  Những từ đồng nghĩa chỉ màu đen : 
  $-$ Mèo : Mèo mun
  $-$ Ngựa : Ngựa ô 
  $-$ Đũa : Đũa mun
  $-$ Mắt : Mắt huyền
  $-$ Gạo : Gạo hẩm
  $-$ Vải : Vải thâm
  $-$ Chó : Chó mực 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới