Câu 9: Tìm 2 từ có chứa tiếng hợp có nghĩa là gộp lại . – Hai từ là:…… Câu 10: Em hãy đặt một câu có chứa một từ đồng ngh

Câu 9: Tìm 2 từ có chứa tiếng hợp có nghĩa là gộp lại .
– Hai từ là:……
Câu 10: Em hãy đặt một câu có chứa một từ đồng nghĩa chỉ màu đỏ nói về con người hoặc thiên nhiên đất nước ta.Viết một bình luận

Câu hỏi mới