Chỉ ra 1 danh từ chung, 1 danh từ riêng trong câu: Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến

Chỉ ra 1 danh từ chung, 1 danh từ riêng trong câu: Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đếnViết một bình luận

Câu hỏi mới