Cho từ “báo” hãy tìm 2 từ đồng âm với từ v ừa cho và đặt câu để phân biết nghĩa của 2 từ đó.

Cho từ “báo” hãy tìm 2 từ đồng âm với từ v ừa cho và đặt câu để phân biết nghĩa của 2 từ đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới