Chọntiếngthíchhợptrongngoặcđơnđểđiềnvàochỗtrống: (gốc,chuyển) Từ”lá”trongcâu”Mùathu,lábàngdầnchuyểnsangmàuđỏvàngrựcrỡ.”mangng

Chọntiếngthíchhợptrongngoặcđơnđểđiềnvàochỗtrống:
(gốc,chuyển)
Từ”lá”trongcâu”Mùathu,lábàngdầnchuyểnsangmàuđỏvàngrựcrỡ.”mangnghĩa
?Viết một bình luận

Câu hỏi mới