Có thể thay từ “công dân” trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành (Người công dân số Một) bằng các từ đồng nghĩa với nó đượ

Có thể thay từ “công dân” trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành (Người công dân số Một) bằng các từ đồng nghĩa với nó được không? Vì sao?

2 bình luận về “Có thể thay từ “công dân” trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành (Người công dân số Một) bằng các từ đồng nghĩa với nó đượ”

  1.    Không thể thay thế từ công dân bằng những từ đồng nghĩa như: nhân dân, dân chúng, dân. Vì : Từ công dân có hàm ý là chỉ người dân của một nước độc lập. Còn các từ nhân dân, dân chúng, dân là chỉ mang nghĩa là con người của một nước nói chung.

    Trả lời
  2. Không thể vì những từ đồng nghĩa với công dân như : nhân dân, dân chúng Vì  : 
    Từ  công dân có hàm ý chỉ riêng một người trong một đất nước , vùng lãnh thổ nào đó có ý tôn trọng và kính phục người đó . 
    Từ nhân  dân , dân chúng chỉ số đông không riêng một ai là nhiều người ở trong đất nước , vùng lãnh thổ chỉ nói chung là nhân dân chỉ tất cả mọi người . 

    Trả lời

Viết một bình luận