cứu Chọn thành ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: “Bạn bè trên thế giới kết tình thân …….cùng nha

cứu Chọn thành ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: “Bạn bè trên thế giới kết tình thân …….cùng nhau xây đắp những điều tốt đẹp cho thế giới hòa bình.”
Chung lưng đấu cật
Bốn biển một nhà
Nói lời giữ lấy lời
Ăn cây nào, rào cây ấy.Viết một bình luận

Câu hỏi mới