Đặt 2 câu để phân biệt : a) Từ đồng âm: ca b) Từ nhiều nghĩa: mầm non +Nghĩa gốc:……………………………………..

Đặt 2 câu để phân biệt :
a) Từ đồng âm: ca
b) Từ nhiều nghĩa: mầm non
+Nghĩa gốc:………………………………………………………………………………………………………………………………..
+Nghĩa chuyển:…………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Từ nhiều nghĩa: Ngon
+Nghĩa gốc:………………………………………………………………………………………………………………………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới