Đặt 2 câu văn có chưa từ “cổ”, trong đó: Từ “cổ” được dùng với nghĩa gốc Từ “cổ” được dùng với nghĩa chuyển

Đặt 2 câu văn có chưa từ “cổ”, trong đó:
Từ “cổ” được dùng với nghĩa gốc
Từ “cổ” được dùng với nghĩa chuyểnViết một bình luận

Câu hỏi mới