Đặt 5 câu ghép ( nguyên nhân- kết quả) Câu 1: Có quan hệ từ ‘Vì’ Câu 2: Có quan hệ từ ‘Nên’ Câu 3: Có cặp quan hệ từ ‘Bởi vì

Đặt 5 câu ghép ( nguyên nhân- kết quả)
Câu 1: Có quan hệ từ ‘Vì’
Câu 2: Có quan hệ từ ‘Nên’
Câu 3: Có cặp quan hệ từ ‘Bởi vì-cho nên’
Câu 4: Có cặp quan hệ từ ‘Do-nên’
Câu 5: Có cặp quan hệ từ ‘Nhờ-mà’
-Giải giúp vs hứa vote 5 shao:)Viết một bình luận