Đặt câu có hai từ sao đồng âm: a. Câu có từ “sao” là danh từ: b.Câu có từ “sao” là động từ: Điền cặp từ trái nghĩa vào thành

Đặt câu có hai từ sao đồng âm:
a. Câu có từ “sao” là danh từ:
b.Câu có từ “sao” là động từ:
Điền cặp từ trái nghĩa vào thành ngữ sau:
– Đi . . . về . . .Viết một bình luận

Câu hỏi mới