Đặt câu với mỗi nghĩa của từ đi cho dưới đây a, Hoạt động di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng chân b, Di chuyển đến chỗ

Đặt câu với mỗi nghĩa của từ đi cho dưới đây
a, Hoạt động di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng chân
b, Di chuyển đến chỗ khác bằng các phương tiện giao thôngViết một bình luận

Câu hỏi mới