Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: Nếu………………..thì………………………… Bởi…………………..nên…….

Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau:
Nếu………………..thì…………………………
Bởi…………………..nên………………………..
Tuy…………….nhưng……………………….
Không chỉ…………………..mà…………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới