Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây c) Chung lưng đấu sức.

Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây
c) Chung lưng đấu sức.

2 bình luận về “Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây c) Chung lưng đấu sức.”

  1. Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây
    c) Chung lưng đấu sức.
    =>Trả lời:Bố và đồng nghiệp chung lưng đấu sức để hoàn thành công việc khó khăn
    \neq NH

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới