Đặt một câu có quan hệ từ “và” Đặt một câu có động từ “và”

Đặt một câu có quan hệ từ “và”
Đặt một câu có động từ “và”Viết một bình luận

Câu hỏi mới