Đặt một câu có từ nhiều nghĩa với từ in hoa trong câu sau: ” Bởi cậu tin rằng vết sẹo trên LƯNG chính là món quà cô giáo năm

Đặt một câu có từ nhiều nghĩa với từ in hoa trong câu sau:
” Bởi cậu tin rằng vết sẹo trên LƯNG chính là món quà cô giáo năm xưa dành tặng với tất cả sự yêu thương. ”Viết một bình luận

Câu hỏi mới