đặt một câu với từ trời,rừng:đặt một mỗi câu với một nghĩa chuyển và một nghĩa gốc

đặt một câu với từ trời,rừng:đặt một mỗi câu với một nghĩa chuyển và một nghĩa gốcViết một bình luận

Câu hỏi mới