đâu là cặp từ nhiều nghĩa : A) sợi chỉ -chăm chỉ B) máy tính – tính cách C) cổ họng -họng súng

đâu là cặp từ nhiều nghĩa : A) sợi chỉ -chăm chỉ B) máy tính – tính cách C) cổ họng -họng súngViết một bình luận

Câu hỏi mới