Điền các từ đồng nghĩa thích hợp vào chỗ trống: Dứa có hai loại, dứa có gai và không có gai.Dứa có

Điền các từ đồng nghĩa thích hợp vào chỗ trống:

Dứa có hai loại, dứa có gai và không có gai.Dứa có gai,miền Tây gọi là ………..còn không có gai gọi là………
GIÚP MK VỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIViết một bình luận

Câu hỏi mới