Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1.bức tranh-tranh giành 2.nồi canh-canh gác 3.khom lưng-lưng ghế Cặp từ ở vị trí số ? có chứ

Điền số thích hợp vào chỗ trống:
1.bức tranh-tranh giành
2.nồi canh-canh gác
3.khom lưng-lưng ghế
Cặp từ ở vị trí số
?
có chứa từ nhiều nghĩa.Viết một bình luận

Câu hỏi mới