Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống: (trái, đồng, nhiều) Câu tục ngữ ” Lá lành đùm lá rách.”

Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống:
(trái, đồng, nhiều)
Câu tục ngữ ” Lá lành đùm lá rách.” có chứa cặp từ … nghĩa.Viết một bình luận

Câu hỏi mới