đoạn mở bài sau được viết theo cách trực tiếp hay gián tiếp? Ông em già nhất khu phố này. Râu tóc ông bạc trắng. Cả lông mày

đoạn mở bài sau được viết theo cách trực tiếp hay gián tiếp? Ông em già nhất khu phố này. Râu tóc ông bạc trắng. Cả lông mày cũng bạc. Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ : ông em là ông tiên.
Viết một bình luận