Xếp các từ dưới đây vào nhóm :Dành từ chung, Danh từ riêng ,Đại từ xưng hô Hà Nội,mùa xuân,cá bống,nó,chiến trường,tôi,chiến

Xếp các từ dưới đây vào nhóm :Dành từ chung, Danh từ riêng ,Đại từ xưng hô
Hà Nội,mùa xuân,cá bống,nó,chiến trường,tôi,chiến sĩ,hàng không,hoa cúc,sử thì,nước đã,sứ giả,đàn pi-a-no,Nguyễn Thủy Giang,chúng nó,bút chìViết một bình luận

Câu hỏi mới