Gạch bỏ các từ ngữ không cùng nhóm nghĩa trong dãy từ sau: Cưu mang, san sẻ, che chắn, giúp đỡ, đoàn kết, hiền lành, nhân ái,

Gạch bỏ các từ ngữ không cùng nhóm nghĩa trong dãy từ sau:
Cưu mang, san sẻ, che chắn, giúp đỡ, đoàn kết, hiền lành, nhân ái, có hậu,.
Viết một bình luận