Gạch dưới các đại từ trong các câu ca dao sau A) ai đi đường ấy mặc ai Ta về cấy lúa, trồng khoai ,trồng cà B) ai về t

Gạch dưới các đại từ trong các câu ca dao sau
A) ai đi đường ấy mặc ai
Ta về cấy lúa, trồng khoai ,trồng cà
B) ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ , buồng sau kính thầy
C) con kiến mày ở trong nhà
Tao đóng cửa lại mày ra đàng nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới