Hãy chọn từ không cùng nhóm với các từ còn lại: a) bảo tàng b) bảo toàn c) bảo tồn d) bảo quản

Hãy chọn từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
a) bảo tàng
b) bảo toàn
c) bảo tồn
d) bảo quảnViết một bình luận

Câu hỏi mới