Heppppppp liền từ trái ghĩa : thật thà><…… nông cạn><……. giỏi giang><…… cứng cỏi><….. nhanh nhảu>&

Heppppppp
liền từ trái ghĩa :
thật thà><……
nông cạn><…….
giỏi giang><……
cứng cỏi><…..
nhanh nhảu><….
đoàn kết><……
sáng sủa><……
thuận lợi><……
cẩn thận><…..
siêng năng><…Viết một bình luận

Câu hỏi mới