Nghĩa của câu sau là gì: “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ

Nghĩa của câu sau là gì:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho trong chữ hiếu mới là đạo con.”
mình cần ctrl ngắn gọn nhx đủ ý nhất ạ=))Viết một bình luận

Câu hỏi mới