1.Tìm 2 từ nhiều nghĩa (1 gốc,1 chuyển) Đặt câu với mỗi từ đó. 2.Đặt 1 câu đơn,1 câu ghép có dùng quan hệ từ

1.Tìm 2 từ nhiều nghĩa (1 gốc,1 chuyển) Đặt câu với mỗi từ đó.

2.Đặt 1 câu đơn,1 câu ghép có dùng quan hệ từViết một bình luận