Bài 1:Viết câu văn theo những yêu cầu sau: A.Tả cảnh dòng sông -Có sử dụng phép nhân hóa:…………………

Bài 1:Viết câu văn theo những yêu cầu sau:

A.Tả cảnh dòng sông

-Có sử dụng phép nhân hóa:…………………….

-Có sử dụng phép nhân hóa:……………….. …

B.Tả mặt biển

-Có sử dụng phép so sánh:……………………..

-Có sử dụng phép nhân hóa:…………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới