Chọn quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ điền vào chỗ chấm cho thích hợp : a) trong hang ẩm lạnh không có đồ đạc gì ngoài chiế

Chọn quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ điền vào chỗ chấm cho thích hợp : a) trong hang ẩm lạnh không có đồ đạc gì ngoài chiếc sàn nằm làm ……những cành cây nhỏ gác ngang, gác dọc.Viết một bình luận

Câu hỏi mới