Đặt 2-3 câu về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người ạ

Đặt 2-3 câu về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người ạViết một bình luận

Câu hỏi mới