Đặt câu với cặp từ đồng âm đông -đông .Xác định rõ từ loại của mỗi từ đó trong câu vừa đặt

Đặt câu với cặp từ đồng âm đông -đông .Xác định rõ từ loại của mỗi từ đó trong câu vừa đặtViết một bình luận

Câu hỏi mới